Ako vybrať základnú školu? Tipy pre rodičov

23. februára 2024

Mnoho rodičov si školu pre svoje deti nevyberá a jednoducho ich zapíšu do svojej spádovej školy. Niektorí rodičia majú opačný prístup a o výber školy sa zaujímajú už niekoľko rokov pred samotným nástupom do prvého ročníka. Ako teda vybrať základnú školu pre moje deti?

Konkurencia je vždy pozitívna vec a platí to aj v školstve. Čoraz viac škôl aj rodičov tomu rozumie a uvedomuje si, že v jednotlivých školách môžu byť rozdiely, ktoré ovplyvnia budúcnosť detí, ale aj ich spokojnosť a pocit šťastia počas všetkých rokov školskej dochádzky.

Na trhu je dnes viacero alternatív. Na výber máte medzi štátnymi, súkromnými a cirkevnými školami. Dôležitejšie ako zriaďovateľ školy sú však iné kritériá. V tomto článku nájdete ich zoznam a na jeho konci aj môj osobný názor. Pre mňa sú najdôležitejšie dve kritériá, podľa ktorých odporúčam sa rozhodnúť.

Rebríčky, štatistiky a zoznamy škôl

Pred jednotlivými kritériami rodičov pri výbere školy sa môžeme pozrieť na to, kde nájsť faktické a štatistické informácie o školách. Zoznamy a rebríčky jednotlivých škôl nájdete na týchto miestach:

1. Ineko

Dáta ministerstva školstva využíva portál INEKO, ktoré ďalej zoraďuje a na ich základe vydáva každoročné rebríčky základných škôl. Do hodnotenia zaraďuje iba tie školy, ktoré mali za posledné štyri roky aspoň 80 testovaných žiakov a 80 absolventov. Hodnotenie od INEKO nehovorí ani tak o kvalite škôl, ale o individuálnych výsledkoch žiakov a sumarizuje ich podľa škôl. Môže však napovedať o kvalite celej školy, ale odporúčam tento rebríček nepreceňovať.

2. Eduworld

Web Eduworld umožňuje rodičom žiakov napísať detailné referencie na jednotlivé školy. Pomôcť vám môžu aj množstvo článkov z oblasti školstva.

3. Google profily škôl

Na Google profile môže napísať recenziu ktokoľvek, preto ich treba brať s rezervou, ale občas tam narazíte na zaujímavé názory. Dôležité môže byť aj to, či a ako na ne škola odpovedá.

4. Weby miest, obcí a krajov

Na weboch miest a obcí zvyčajne nájdete zoznam škôl vrátane tých od iných zriaďovateľov, teda aj cirkevných či súkromných škôl.

Osobný kontakt so školou: Na čo sa pýtať vedenia školy?

V prieskume (online či referencie známych) si vyberte užší zoznam škôl, ktoré vás zaujali. Využite dni otvorených dverí, prípadne individuálne návštevy škôl. Vyžiadajte si informácie, ktoré budú ovplyvňovať každý váš deň po nástupe dieťaťa do školy. Opýtajte sa a rozhodujte sa podľa týchto kritérií:

1. Triedny učiteľ

Vie vedenie, kto bude v prvom roku triednym učiteľom vášho dieťaťa a stretnite sa s ním osobne. Triedny učiteľ by mal byť najdôležitejším aspektom pri výbere školy.

2. Skúsenosti a kvalifikácia učiteľov

Informujte sa, aké majú učitelia skúsenosti a kvalifikáciu. Nie vždy sa totiž stretneme (dokonca aj v drahých súkromných školách) s tým, že učiteľ má kvalifikáciu a skúsenosti podľa predstáv rodiča. Ťažšie sa zháňajú kvalitní jazykári alebo matematikári a tak si školy pomôžu tým, že niektoré hodiny učia na daný predmet nekvalifikovaní učitelia. Ale samozrejme, neplatí ani to, že kvalifikovaný učiteľ je vždy kvalitný učiteľ.

3. Počet žiakov v triede

Maximálny počet žiakov v triede prvého ročníka je 22. Informujte sa, či býva tento počet naplnený na maximum a koľko tried prvého ročníka plánujú otvoriť. Čím menej detí v triede, tým viac pozornosti sa žiakovi dostane.

4. Domáce úlohy

V akej frekvencii a v akom rozsahu a či vôbec dostávajú deti domáce úlohy? V tomto prípade sa školy líšia. Niektoré školy majú domáce úlohy každý deň, v iných ich zase dávajú len v niektoré dni v týždni. Nehovoriac o tom, že v roku 2024 už mnoho škôl v zahraničí, ale aj na Slovensku domáce úlohy plošne zrušilo alebo výrazne obmedzilo. Za mňa je tento trend správny. Premyslite si aj tento aspekt, aká náročná je škola, o ktorej uvažujete aj na váš čas.

5. Hodnotenie a motivácia žiakov

Ako prebieha v prvom roku, prípadne ďalších hodnotenie? Sú na vysvedčení známky alebo sú nahradené slovným hodnotením? Čím sa snažia učitelia v triede dosahovať disciplínu a motiváciu detí?

6. Vybavenie školy

Prezrite si, v akom stave sa nachádza trieda, školský klub, knižnica, ale i jedáleň, sociálne zariadenia, šatne či telocvičňa. Zastavil by som sa pri jedálni. Kvalitu stravy zviazanú normami je ťažké posúdiť a zhodnotiť. Dôležité je, koľko času majú deti na obed, či je kapacita dostatočná alebo sú deti tlačené rýchlo jesť, lebo za nimi čakajú v rade ďalšie. Veľmi dôležité a veľmi podceňované kritérium.

7. Mimoškolské aktivity

Informujte sa, aké mimoškolské aktivity pripadajú od nového roka pre vaše dieťa do úvahy. V prípade, že je priamo v škole ponuka bohatá, zastrešená dobrými učiteľmi prípadne externými subjektami – športovými klubmi, organizáciami, jazykovými školami atď., odpadá vám povinnosť naháňať sa s dieťaťom po krúžkoch v iných častiach mesta v skorých poobedných časoch.

8. Výuka cudzích jazykov

Zaujímajte sa, kedy začínajú s výukou cudzích jazykov, či je možnosť výberu z viacerých jazykov a kto je vyučujúcim. Spýtajte sa na jeho kvalifikáciu, dosiahnutý level, prípadne či sú deti delené na menšie skupinky. Na druhej strane – nepreceňujte slogan „angličtna už od prvého ročníka“. Lebo často to dopadne tak, že angličtinu prvákov učí nekvalifikovaná učiteľka raz týždenne. A výsledok je, že deti si na hodinách kreslia „slovíčka“, a v najhoršom prípade píšu po anglicky už v prvom alebo druhom ročníku.

9. Informatika

Pýtajte si informáciu, od kedy začína trieda s informatikou, a tiež kto je vyučujúci a v akom stave má škola počítačové laboratórium.

10. Počet prijatých na stredné školy

Opýtajte sa na štatistiku prijatých na osemročné a klasické stredné školy. Zapisujete svoje dieťa síce len do prvého ročníka, avšak je pravdepodobné, že v škole zostanú až do jej absolvovania.

11. Výchovný poradca, školský psychológ a integrácia detí

Zaujímajte sa, ako sa v škole riešia problémy napr. s poruchami učenia, intergráciou detí, asistentmi a pod. Má škola vlastného školského psychológa? Kto je výchovný poradca?

12. Škola v prírode, plavecký alebo lyžiarsky výcvik

Ako, kde a pre ktoré ročníky škola organizuje tieto podujatia? Najľahšie pre školu je neorganizovať nič, takže treba oceniť školy, ktoré robia pre naše deti niečo aj nad rámec svojich povinností. Zážitky z podobných podujatí deťom nič nenahradí.

13. Spolupráca na projektoch

Zaujímajte sa, či sa škola zapája do nejakých nepovinných projektov ako napr. Moja finančná akadémia, Zdravá škola, Smart LEGO, Zdravie na tanieri, Misia Modrá planéta, atď.

14. Dodatočné financie

Aké poplatky je potrebné uhradiť na školskú družinu, jedáleň, do triedneho fondu, nadácie školy a pod. Školy v rovnakom meste zvyčajne platia rovnaké sumy. Rozdiely medzi školou v dedine a okresnom meste ale môžu byť nezanedbateľné.

15. Web školy a kurikulum

Pozrite si web školy a všímajte si či je moderný, intuitívny, informačne nabitý, aktuálny. Ale najmä si prečítajte obsah. Kurikulum školy je súhrnná informácia o vzdelávacích zámeroch s uvedením jednotlivých bodov a o jeho realizácii a výsledkoch. Kurikulum prekračuje rámec učebných osnov a plánov.

16. Rodičia zapojení do školských aktivít

Organizuje škola alebo rodičovská rada, resp. združenie podujatia pre rodičov s deťmi? Do akých aktivít sa môžu rodičia dobrovoľne zapájať?

17. Komunikácia s rodičmi

Ako komunikuje triedny učiteľ s rodičmi? Odpovedá na emaily? Využíva škola aplikáciu typu Edupage aktívne? Zasiela škola alebo učiteľ rodičom pravidelne informácie o aktivitách triedy? Bývajú rodičovské stretnutia individuálne alebo celotriedne?

18. Osobné referencie známych

Pokúste sa ešte zistiť, či nepoznáte niekoho, koho dieťa danú školu navštevuje. Vypočujte si jeho názor, ale dajte pozor na to, že názor môže byť subjektívny. Vytvorte si vlastný názor zo všetkých dostupných informácií.

19. Telocvičňa a telesná výchova

Aj dnes sa stáva, že škola nemá telocvičňu, príp. kapacitne nepostačuje. Aké je jej vybavenie a kde a ako prebiehajú všetky hodiny telesnej výchovy?

20. Osobnosť riaditeľa školy a klíma školy

Ako mnoho predchádzajúcich bodov, aj tu ide o subjektívne hodnotenie a pocit. Všímajte si, či v škole vládne tvrdá ruka alebo učitelia pracujú v príjemnej atmosfére, v dobrom kolektíve a bez stresu. Spôsob komunikácie vedenia školy s vami ako rodičmi tiež veľa napovie.

21. Krúžková činnosť a ponuka školy na voľný čas

Je škola v čase po vyučovaní otvorená iným subjektom? Angličtina a iné cudzie jazyky, umelecké krúžky, športové kluby alebo krúžky z ponuky samotnej základnej školy priamo v priestoroch školy sú obrovskou výhodou pre rodičov. Počas pobytu v školskom klube alebo po vyučovaní môže dieťa v škole absolvovať navyše to, čo ho baví alebo sa zamerať na to, v čom sa chce ďalej zlepšovať.

22. Zvážte lokalitu

Je vami vybraná škola naozaj taká dobrá, že sa oplatí nasledujúcich 9 rokov každé ráno cestovať ráno tam a popoludní naspäť? Za dochádzku počas všetkých deviatich ročníkov ZŠ ide o okolo 1800 školských dní pre žiaka. Je škola vo vašej obci naozaj o toľko slabšia, že budeme radšej ráno riešiť autobusy alebo odvoz do školy? Poriadne zvážte všetky pre a proti.

Môj osobný názor: Toto sú dve najdôležitejšie kritériá

Lokalita školy

Väčšinu vyššie spomínaných bodov rodičia zhodnotia len subjektívne. Napriek tomu, že dnes máme o školách pomerne veľa informácií a faktov, naše rozhodnutie nebude čisto objektívne.

Preto pre mňa je top kritérium lokalita školy – blízkosť k miestu pobytu dieťaťa – lebo nič nie je viac ako keď dieťa vie odísť do školy a prísť domov samé. Je najväčšou výhodou školy, ak kvôli nej nemusíte každé ráno cestovať autom do mesta alebo do inej mestskej časti. Je najbezpečnejšie pre dieťa 9 rokov dochádzky do ZŠ dochádzať pešo a vyhnúť sa tak doprave v rannej aj poobedňajšej špičke. Nehovoriac o tom, koľko času ušetria rodičia aj samotné deti, ak denne počas niekoľkých rokov ušetria hoci len pár minút.

Triedny učiteľ /-ka

Druhým najdôležitejším kritériom pri výbere školy je pre mňa osobne triedny učiteľ. Kvôli dobrému triednemu učiteľovi na 1. stupni ZŠ, a najmä v prvom ročníku, sa oplatí zmeniť školu, aj keď dieťa školu už navštevuje.

Deti trávia s triednym alebo triednou prakticky celý čas pobytu v škole a je obrovský rozdiel, ak máte trpezlivého, komunikujúceho a odborne zdatného učiteľa ako jeho opak.

Záver

Drvivá väčšina základných škôl na Slovensku bez ohľadu na zriaďovateľa je veľmi nízkej kvality. Rozdiely medzi nimi nič nemenia na úlohe rodičov rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí popri škole.

Ospravedlňovanie žiaka rodičom

Od škôl nemajte priveľké očakávania a ak chcete, aby vaše deti napredovali, venujte sa im popri škole. A pokojne aj v čase školského vyučovania. Čas detí v školách nie je dobre využitý, keď si uvedomíme koľko hodín ročne tam deti strávia.

Preto ak sa deťom naozaj chcete a môžete venovať, odporúčam využiť inštitút ospravedlnenia. Rodič môže v súčasnosti dieťa ospravedlniť vždy na max. 5 dní po sebe. To je ideálna príležitosť na aktívne strávený čas s vlastným dieťaťom. V tomto čase ho/ju dokážete veľa naučiť vďaka cestovaniu, výletom, učeniu nových zručností, príprave do školy, návšteve múzea, knižnice, túry, spoločného športovania oveľa viac ako za ten istý čas strávený v škole.

Ako teda vybrať základnú školu pre moje dieťa? Rozhodnutie je len na vás.