Krúžková činnosť počas pandémie (pravidlá)

1. septembra 2020

Krúžková činnosť počas školského roka 2020/2021 v krúžkoch organizovaných v TARGET škole a LEGÁREŇ

Keďže bezpečnosť vašich detí je pre nás najdôležitejšia, snažili sme sa pripraviť na základe odporúčaní UVZ SR stručné, jasné a uchopiteľné pravidlá pre školy, rodičov a pre lektorov našej školy. Veríme, že sa nás dotknú čo najmenej, a že aj tento školský rok využijeme na kvalitné a zábavné vzdelávanie vašich detí.

Dôležité:

  • Škola, v ktorej priestoroch učíme, je povinná prostredníctvom svojho zriaďovateľa, informovať TARGET o začatí oranžovej či červenej fázy v škole.
  • Ak je dieťa v škole v skupine žiakov (a blízkych kontaktov) v oranžovej či červenej fáze, nezúčastňuje sa krúžkovej činnosti.

Homogénna skupina detí krúžku (žiaci z jednej triedy)

  • Zelená fáza– je možné vykonávať krúžkovú činnosť bez obmedzení, pokiaľ nebola trieda, skupina žiakov zaradená v ZŠ do oranžovej fázy.
  • Oranžová a červená fáza – postupuje sa v zmysle manuálu pre školy.

Zmiešaná skupina detí z rôznych tried alebo škôl

  • V zelenej fáze – bez obmedzení, aplikujeme ROR (Rúška, Odstup, Ruky)
  • V oranžovej fáze – pri vyhlásení oranžovej fázy v škole, ktorú navštevujú deti z krúžku odporúčamde deťom z danej (oranžovej) školy nezúčastniť sa krúžku po dobu vyhlásenia školy za oranžovú.
  • Pri podozrení na ochorenie priamo v krúžku, v ktorom sú zmiešané deti z viacerých škôl, sa preruší činnosť krúžku.
  • V červenej fáze – ruší sa činnosť všetkých krúžkov, v ktorých je dieťa z danej (červenej) školy a postupuje sa v zmysle manuálu pre školy – časť Červená fáza.